"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Ulaştırma Bakanlığından:

Gemiadamları Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:17.05.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25111A

MADDE 1- 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin; birinci fıkrasının (b) bendinin değişik (2) numaralı alt bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Daha önce yakınyol kaptan klas-III yeterliğine sahip olup da bu yeterliği almaya hak kazananlar,

- 2500 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ve Akdenizde kaptanlık,

- 12000 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ve Akdenizde birinci zabitlik,

- 15000 GT'ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede vardiya zabitliği, yapabilirler."

"b) İkinci Makinist;

1) Daha önce yakınyol başmakinist klas-IV yeterliğine sahip olup da bu yeterliği almaya hak kazanmış olanlar, 1250 kW'den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ve Akdenizde başmakinistlik yapabilirler.

2) Daha önce yakınyol başmakinist klas-III yeterliğine sahip olup da bu yeterliği almaya hak kazananlar,

- 1500 kW'den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ve Akdenizde başmakinistlik,

- 6000 kW'den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ve Akdenizde ikinci makinistlik,

- 6000 kW'den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, her bölgede makine zabitliği, yapabilirler.

Önceki Yönetmelik hükümlerine göre yakınyol başmakinist klas-III yeterliğine sahip olup da, ikinci makinist yeterliğine intibakı yapılan hak sahiplerinin başmakinist yeterliğine yükseltilmeleri hesaplanırken, yakınyol başmakinist klas-III yeterliği ile geçirilen deniz hizmetinin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır."

Yürürlük

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)