İnteraktif CD

16 Mayıs 2003 - 25110           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5552 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Bölge Müdürlüklerinin ve Başmüdürlüklerin Kaldırılmasına ve Alınacak Tasarruf Tedbirlerine İlişkin 12/1/2002 Tarihli ve 2002/3849 Sayılı Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapan 4/4/2002 Tarihli ve 2002/3894 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2

- 2003/5582 "Bolu İli Akçakoca İlçesi Belediye ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği"nin Adının "Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Geçici ve Gönüllü Köy Korucularının Ellerinde Bulundurdukları Ruhsatsız Silahların Teslimi ve Ruhsata Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Ulaştırma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

4

- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

- Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

19

- Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

21

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 1043 Nolu Kararı

22

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-50 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-50 Sayılı Kararı

24

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-52 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-52 Sayılı Kararı

26

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-53 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-53 Sayılı Kararı

29

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-56 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-56 Sayılı Kararı

32

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/46 (3201 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/83 Sayılı Kararı

37

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/47 (3201 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/84 Sayılı Kararı

42

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

48

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

567

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

666