İnteraktif CD

15 Mayıs 2003 - 25109           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5549 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/5549 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2

- 2003/5581 Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda Boşalan Adalet Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Adı Geçen Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Osman BÖLÜKBAŞI'nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

10

- 2003/5583 95/6527 Sayılı Kararname ile Denizli İli, Akköy İlçesinde Kurulan "Akköy İlçesi Köy ve Belediyelere Hizmet Götürme Birliği"nin Adının "Akköy Köylere Hizmet Götürme Birliği" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

11

- 2003/5590 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/5590 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

12

- 2003/5591 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2003/5591 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

13

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Asude Şafak DİRİK (BOZDOĞAN)'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/66)

15

Atama Kararları

- Bayındırlık ve İskan ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

15

Yönetmelik 2003/5575 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17

İçtüzük

- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

19

Tebliğler

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 428) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 428)

21

- 30.04.2003 Tarih ve 25094 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi"nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

22

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90