"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği

Resmi Gazete Tarihi:15.05.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25109A

Bilindiği üzere, 4786 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15/1/2003 tarihli ve 24994 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 1 inci maddesi ile 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 5 inci maddesine "Mahkeme, ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir aylık sürenin sona erdiği veya takside bağlanıp da taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi nedeniyle geri kalan miktarının tamamının muaccel olduğu tarihten başlayarak ödenmeyen para cezasına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranının yarısı oranında gecikme zammı uygulanmasına da karar verir." fıkrası eklenmiştir.

Aynı Kanunun 2 nci maddesi ile de 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası "Gecikme zammı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır." şeklinde değiştirilmiştir.

4786 sayılı Kanunla 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yapılan söz konusu değişiklikler gereğince anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 15/1/2003 tarihinden itibaren mahkemelerce verilen kararlarda, para cezasının yanısıra bu cezaya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranının yarısı oranında gecikme zammı uygulanmasına karar verilmesi halinde, bu cezalara 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı nispetinin yarısı tutarında gecikme zammı uygulanacaktır.

Bu düzenlemeye paralel olarak mahkemelerce verilen kararlarda, para cezasına hükmedilmekle birlikte bu cezaya gecikme zammı uygulanacağına ilişkin hükme yer verilmemesi halinde bu cezalara ve diğer ceza mahiyetindeki amme alacaklarına gecikme zammı uygulanmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarına ise maddede belirtilen oranda gecikme zammı uygulanmasına devam edileceği ise tabiidir.

Tebliğ olunur.
tammetin.jpg (2780 bytes)