"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Resmi Gazete Tarihi:15.05.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25109A

Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 29/4/2003 tarihli ve 2003/10 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/5/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

B.ATALAY        A.ŞENER       M.A.ŞAHİN      B.ATALAY 
Dışişleri Bak. ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.V.       Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

A.BABACAN        M.AYDIN       G.AKŞİT       C.ÇİÇEK 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Adalet Bakanı 

C.ÇİÇEK         A.AKSU        K.UNAKITAN      H.ÇELİK 
Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı   Maliye Bakanı    Milli Eğitim Bakanı 

Z.ERGEZEN        R.AKDAĞ       B.YILDIRIM      S.GÜÇLÜ 
Bayındırlık ve İskan  Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı   Tarım ve Köyişleri 
Bakanı                              Bakanı 

M.BAŞESGİOĞLU      A.COŞKUN       M.H.GÜLER 
Çalışma ve Sos.Güv.   Sanayi ve Ticaret  Enerji ve Tabii 
Bakanı         Bakanı        Kaynaklar Bakanı 

E.MUMCU         O.PEPE        K.TÜZMEN 
Kültür ve Turizm Bakanı Orman Bakanı     Çevre Bakanı 

Madde 1- 10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Kararnamenin eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 12 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

"İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan "Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç), bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da gözönüne alınarak proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesi kapsamına dahil edilebilir. İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış makine ve teçhizat da bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınmak suretiyle, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesi kapsamına alınarak destek unsurlarından yararlandırılabilir."

"Ayrıca, teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesisin ithaline; yatırım yapılacak yöre ve ülke ekonomisine katkısı, katma değeri, istihdama etkisi, makine parkının teknolojik ve ekonomik ömrü dikkate alınarak proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi, usul ve esaslarının tebliğle belirlenmesi kaydıyla sektörel ve bölgesel kısıtlamalar da gözönüne alınmak suretiyle Müsteşarlıkça izin verilebilir." Madde 2- Aynı Karar'ın 26/2/2003 tarihli ve 2003/5303 sayılı Kararname ile değişik geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yukarıda belirtilenler dışındaki teşvik belgelerinden, daha önce iptal edilenler ve tamamlama vizesi yapılanlar ile bu Karar'a göre düzenlenen teşvik belgeleri hariç olmak üzere; yatırım süresi ek süreler dahil olmak üzere 1/1/2000 ila 31/12/2003 (dahil) tarihleri arasında bitenlere, herhangi bir mercie müracaat edilmeksizin ve teşvik belgeleri üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın 31/12/2003 tarihine kadar ek süre verilmiş sayılır. Bu hüküm bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre süresi uzatılan ancak yatırım süreleri ek süre ile birlikte 31/12/2003 tarihinden önceki bir tarihte sona eren teşvik belgelerine de uygulanır. Söz konusu teşvik belgelerinde öngörülen destek unsurları (KDV desteği ve/veya teşvik primi hariç), ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanmaya devam olunur."

Madde 3- Bu Karar, 2 nci maddesi 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)