"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Resmi Gazete Tarihi:15.05.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25109A

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/4/2003 tarihli ve 018098 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/5/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

A.GÜL          A.ŞENER       M.A.ŞAHİN      B.ATALAY 
Dışişleri Bak. ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.        Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

A.BABACAN        M.AYDIN       G.AKŞİT       C.ÇİÇEK 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Adalet Bakanı 

C.ÇİÇEK         A.AKSU        K.UNAKITAN      H.ÇELİK 
Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı   Maliye Bakanı    Milli Eğitim Bakanı 

Z.ERGEZEN        R.AKDAĞ       B.YILDIRIM      S.GÜÇLÜ 
Bayındırlık ve İskan  Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı   Tarım ve Köyişleri 
Bakanı                              Bakanı 

M.BAŞESGİOĞLU      A.COŞKUN       M.H.GÜLER 
Çalışma ve Sos.Güv.   Sanayi ve Ticaret  Enerji ve Tabii 
Bakanı         Bakanı        Kaynaklar Bakanı 

E.MUMCU         O.PEPE        K.TÜZMEN 
Kültür ve Turizm Bakanı Orman Bakanı     Çevre Bakanı 

Madde 1- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki Kararın I inci maddesinin değişik (6) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) %10,

ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) %10,

iii) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden %10,"

Madde 2- Bu Karar 24/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)