İnteraktif CD

13 Mayıs 2003 - 25107           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 768 Samsun'da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi Süreçleri ile Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5548 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2003/5548 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

3

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Oğuzhan DURMUŞ'un Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/64)

5

Atama Kararları

- Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

5

Yönetmelikler

- Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

11

Tebliğler

- Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 4) - Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 4)

41

- Emeklilik Planları Hakkında Tebliğ (No: 2003/1) - Emeklilik Planları Hakkında Tebliğ (No: 2003/1)

42

- Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (No: 2003/2) - Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (No: 2003/2)

51

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

58

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

59

- Bursa İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

60

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

278

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282