İnteraktif CD

08 Mayıs 2003 - 25102           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4856 Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

23

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5507 Bazı Emniyet Amirliklerinin Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi Hakkında Karar

24

Atama Kararları

- 2003/554 Rekabet Kurulu Üyeliğine, Süreyya ÇAKIN'ın Atanmasına Dair Karar

25

- Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

25

Genelge

- Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Ulusal Programı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi (No: 2003/29)

27

Tebliğler

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 80) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 80)

28

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 249) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 249)

31

- Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2002 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

35

- Osmaniye İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

36

DÜZELTME

- (4842 Sayılı - (4842 Sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile İlgili)

36

DÜZELTME

- (2002 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği ile İlgili) - (2002 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği ile İlgili)

36

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90