İnteraktif CD

06 Mayıs 2003 - 25100           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4854 Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun

2

- 4855 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

12

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5501 Kütahya İli, Merkez İlçe, Seyitömer Beldesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmaz Malların 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar - 2003/5501 Kütahya İli, Merkez İlçe, Seyitömer Beldesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmaz Malların 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

13

- 2003/5516 Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/5516 Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

17

Atama Kararları

- Milli Eğitim, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

18

Yönetmelikler

- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19

- Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

Genelge

- Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'e Bağlanan Kuruluşlar Hakkında Başbakanlık Genelgesi (2003/28)

26

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar

27

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90