İnteraktif CD

01 Mayıs 2003 - 25095           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5475 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Tasfiye Edilen Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadroların İptal Edilmesi Hakkında Karar

2

- 2003/5485 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

7

- 2003/5489 Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında, Topluluğun Halk Sağlığı Alanındaki Eylem Programına (2003 - 2008) Türkiye'nin Katılımı Hakkındaki Mutabakat Zaptı'nın Türkçe Metninin Ekinin 1 inci Maddesinde Yer Alan "975.697 Euro"nun "957.697" Şeklinde Değiştirilmesi Hakkında Karar

8

- 2003/5493 Adıyaman İli, Merkez İlçesine Bağlı Karıcık Belediyesi'nin Adının "Atakent" Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

9

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliği

10

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/35)

13

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/36)

14

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/37)

15

- Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'ın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM - 2003/2) - Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'ın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM - 2003/2)

15

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/4)

16

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/5)

18

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/17 Sayılı Kararı

21

- Balıkesir İli Sınırları İçerisindeki Bazı Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2003/2)

23

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/30, K: 2003/2 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı

25

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90