İnteraktif CD

29 Nisan 2003 - 25093           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4848 Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

2

- 4853 Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun - 4853 Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun

29

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

31

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5473 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2003 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerinin Onaylanması Hakkında Karar

32

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Nihal SAKLAYICI'nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/59)

38

- Hükümlü Bülent ÖNER'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/60)

38

Atama Kararları

- 2003/5488 İstifa Nedeniyle Boşalan Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine, Ahmet Ertürk (Maliye Bakanlığı temsilcisi)'ün Atanmasına Dair Karar

39

- Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

39

Kamu İhale Kurulu Kararı

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.D-39 sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.D-39 sayılı Kararı

45

DÜZELTME

- (İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOAB) Yönetmeliği ile İlgili)

48

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90