İnteraktif CD

27 Nisan 2003 - 25091           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi Yönetmeliği

3

DÜZELTME (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Ait 2003/1 Sayılı Genelgesi Hakkında)

6

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

7

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91