İnteraktif CD

25 Nisan 2003 - 25089           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

2

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 132 sayılı Kararı

13

Tebliğler

- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) - Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)

14

- Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılmak Üzere İthal Edilen İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/2) - Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılmak Üzere İthal Edilen İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/2)

17

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/5) - Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/5)

18

- Bolu İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

18

- Düzce İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

19

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 16)

20

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/36 (3201 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/198 sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/36 (3201 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/198 sayılı Kararı

21

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

82

c- Çeşitli İlanlar

564

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570