İnteraktif CD

24 Nisan 2003 - 25088           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4842 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 4842 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

- 4849 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

17

- 4850 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 4850 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17

- 4851 Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

18

- 4852 Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 4852 Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

18

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

19

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Önder MERCAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2003/57)

20

- Hükümlü Behzat ESMER'in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2003/58)

20

Atama Kararları

- Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait 6 Adet Atama Kararları

21

Sınır Tespit Kararı

- İçişleri Bakanlığına Ait Bir Adet Sınır Tespit Kararı

23

Yönetmelikler

- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 59 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

23

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

- Hacettepe Üniversitesi Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi Yönetmeliği

26

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları

- Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 2 Adet Karar

30

Tebliğler

- Ek Emlak Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) - Ek Emlak Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)

31

- Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğ (Seri No: 3) - Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğ (Seri No: 3)

35

- Kütahya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

41

- Mersin İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

41

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

43

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

85