İnteraktif CD

22 Nisan 2003 - 25087           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 767 Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararı

- 2003/5452 İstifa Nedeniyle Boşalan Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk - Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine Prof.Dr. Mustafa İSEN'in Atanması Hakkında Karar

4

Yönetmelikler

- Amatör Kick Boks Müsabaka Yönetmeliği

5

- Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

- Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Toprak Düzenleyicileri ve Mikrobiyal Gübrelerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik

19

- İller Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliği

45

Genelge

- Sayıştay Başkanlığının 498 Seri No.lu Genelgesi - Sayıştay Başkanlığının 498 Seri No.lu Genelgesi

67

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-29 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-29 Sayılı Kararı

78

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-30 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-30 Sayılı Kararı

82

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-31 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-31 Sayılı Kararı

85

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-33 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-33 Sayılı Kararı

91

Tebliğler

- 2003 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

93

- 2003 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

140

- 2003 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

141

- 2003 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

142

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

148

- Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

150

- Kamu İhale Tebliği (No: 2003/5) - Kamu İhale Tebliği (No: 2003/5)

151

- Afyon İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (No: 2003/1)

162

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/327 (765 ve 4616 sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2002/103 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/327 (765 ve 4616 sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2002/103 Sayılı Kararı

163

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/328 (765 ve 4616 sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2002/105 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/328 (765 ve 4616 sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2002/105 Sayılı Kararı

168

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/332 (765 ve 4616 sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2002/106 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/332 (765 ve 4616 sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2002/106 Sayılı Kararı

173

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairesine Ait 6 Adet Karar

178

Danıştay Kararı

- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar - Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

183

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

185

b - Çeşitli İlanlar

463

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474