İnteraktif CD

12 Nisan 2003 - 25077           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 766 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5426 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Terör Örgütlerinin ve Terörizmi Finanse Eden Kişi ve Kuruluşların Mal Varlıklarının Dondurulmasına İlişkin Kararları Doğrultusunda Bazı Terör Örgütleri, Kişi ve Kuruluşların Türkiye'de Bulunan Bankalar ve Diğer Mali Kurumlar ile Gerçek ve Tüzel Kişiler Nezdindeki Kiralık Kasa Mevcutları da Dahil Olmak Üzere, Tüm Hak ve Alacakları ile Mal Varlıklarının Dondurulması ve Bu Mal Varlıkları ile İlgili Her Türlü İşlemin Maliye Bakanlığının İznine Bağlanmasına Dair 2001/3483 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Eki Listeye Bazı Kişi ve Kuruluşların İlave Edilmesi Hakkında Karar

3

Atama Kararı

- Adalet Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

7

Yönetmelikler

- 2003/5423 Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

7

- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

Tebliğler

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2003/15)

10

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/16)

11

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/79 (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili), K: 2002/194 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/79 (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili), K: 2002/194 Sayılı Kararı

13

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90