İnteraktif CD

11 Nisan 2003 - 25076           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4837 Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun - 4837 Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5383 4761 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci Maddesi ile 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar - 2003/5383 4761 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci Maddesi ile 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar

3

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Deniz BAKIR'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/55)

4

Atama Kararları

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Yücel AŞKIN'ın Yeniden Atanması Hakkında Karar

4

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

5

Yönetmelikler

- 2003/5407 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

9

Tebliğler

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/4)

16

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/5)

19

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90