İnteraktif CD

10 Nisan 2003 - 25075           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5394 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Gönderen Ülke Tarafından Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin (Eş-Çocuk) Kabul Eden Devlette Kazanç Getirici Bir İşte Çalışabilmelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5382 Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2003/5382 Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

12

- 2003/5384 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

17

- 2003/5390 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar - 2003/5390 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

45

- 2003/5408 Sınır Ticareti Merkezleri Kurulmasına İlişkin Karar

49

- 2003/5424 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

53

- 2003/5425 Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesinin Sermayesinin Artırılması Hakkında Karar

69

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

70

Yönetmelikler

- Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

75

- Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

91

- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

93

- Teknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ile Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

94

- Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

95

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliği

108

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

113

Kamu İhale Kurulu Kararı

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK. Z-14 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK. Z-14 Sayılı Kararı

115

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu

Kararı

- Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 10 uncu Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunun 317 Sayılı Kararı

118

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/11)

119

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/25)

120

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

121

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 15 Adet Karar

123

İlanlar

a - Yargı İlanları

163

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

201

c- Çeşitli İlanlar

566

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570