İnteraktif CD

09 Nisan 2003 - 25074           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5406 Her Nevi Müşterek Bahislerden Elde Edilecek Safi Hasılattan Savunma Sanayii Destekleme Fonu Hesabına Aktarılacak Miktarlarla İlgili 8/8/1986 Tarihli ve 86/10912 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/5406 Her Nevi Müşterek Bahislerden Elde Edilecek Safi Hasılattan Savunma Sanayii Destekleme Fonu Hesabına Aktarılacak Miktarlarla İlgili 8/8/1986 Tarihli ve 86/10912 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

3

- 2003/5415 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Giresun İli'nde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

4

Yönetmelikler

- İçilebilecek Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Kültür Bakanlığı Yazma Eser Kütüphaneleri Çalışma, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma Yönetmeliği

7

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım-Satım Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Kafkas Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

13

Tebliğ

- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1) - Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1)

15

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90