İnteraktif CD

06 Nisan 2003 - 25071           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Görev Zararlarının Tespit Usulü Hakkında Yönetmelik

1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1023 Sayılı Kararı

2

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararları

- Danıştay Onuncu Dairesine Ait 6 Adet Karar - Danıştay Onuncu Dairesine Ait 6 Adet Karar

3

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91