İnteraktif CD

05 Nisan 2003 - 25070           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı 2003/5432 Uluslararası Piyasalardan Ham Petrol Teminine İlişkin Karar 2

Atama Kararları

- Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Yönetmelik

- Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik - Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

4

Tebliğler

- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)

7

- Umumi Disponibilite Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1)

9

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1)

10

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

11

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90