İnteraktif CD

01 Nisan 2003 - 25066           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5357 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/5357 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2

- 2003/5367 Anayasa Mahkemesi'nin 13/3/2003 Tarihli ve E: 1999/1 (Siyasi Parti-Kapatma), K: 2003/1 Sayılı Kararı ile Kapatılarak Bütün Malları Hazineye Geçen Halkın Demokrasi Partisi'nin Tasfiye İşlemlerinin Maliye Bakanlığı'nca Yapılması Hakkında Karar

4

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Eray KARAPINAR'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/45)

4

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

5

Yönetmelikler

- Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri ve Bağlanma Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2000/3/AT ile değişik 77/541/AT)

15

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

73

Tebliğler

- Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esasları'na İlişkin Tebliğ (No: 42)

74

- Gezi Tekneleri Yönetmeliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: 2003/1)

74

- Rekabet Kurulunun 01-41/411-105 Sayılı Kararı

84

- Rekabet Kurulunun 02-26/262-102 Sayılı Kararı

98

- Rekabet Kurulunun 02-26/263-103 Sayılı Kararı

114

- Rekabet Kurulunun 02-30/348-142 Sayılı Kararı

117

- Rekabet Kurulunun 02-39/434-184 Sayılı Kararı

120

- Batman Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/1)

125

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar

127

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

131

b - Çeşitli İlanlar

359

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378