İnteraktif CD

27 Mart 2003 - 25061           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

27.03.2003 Perşembe Sayı: 25061 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4829 Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 4829 Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

5

- Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

6

- Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

7

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 02-41/472-198 Sayılı Kararı

9

- Rekabet Kurulunun 02-43/504-209 Sayılı Kararı

16

- Rekabet Kurulunun 02-44/519-214 Sayılı Kararı

29

- Rekabet Kurulunun 02-44/520-215 Sayılı Kararı

35

- Rekabet Kurulunun 02-47/584-239 Sayılı Kararı

37

- Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ

41

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/412 (4611 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/95 Sayılı Kararı

49

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/60 (4611 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/97 Sayılı Kararı

54

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar

60

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 9 Adet Karar

61

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

91

b - Çeşitli İlanlar

372

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378