İnteraktif CD

22 Mart 2003 - 25056           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4830 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

2

- 4831 Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

TBMM Kararı

- 764 (10/2, 6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5346 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2003 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

3

Tebliğler

- Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2) - Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2)

5

- Petrol ve Petrokimya Ürünlerinin Tahlil İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tarife 2003/1)

10

- Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ

10

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90