İnteraktif CD

20 Mart 2003 - 25054           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4825 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

1

- 4826 Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/5313 - 2003/5313 "Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin Kurulmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptı" ile "Ulusal Fon'un Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

7

- 2003/5345 Bilgi Toplumunda Küresel Ağlar Üzerinde Avrupa Sayısal İçeriğinin Kullanımını ve Gelişimini Desteklemeye ve Dil Çeşitliliğini Teşvik Etmeye Yönelik Çok Yıllı Programa (e-İçerik) Türkiye'nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

44

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

53

Bakanlar Kurulu Kararı 2003/5321 2968 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve 20 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar 53

Atama Kararı 2003/5339 Yeniden Yapılandırma Kurulu Üyeliğine, Ayhan ÖZER (Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi)'in Atanması Hakkında Karar 131

Yönetmelik

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

132

Kamu İhale Kurulu Kararı

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-6 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-6 Sayılı Kararı

134

Tebliğler

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/1)

135

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 247) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 247)

135

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 313) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 313)

136

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/14)

136

- Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: I, No: 30) - Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: I, No: 30)

137

- Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 27) - Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 27)

143

- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 62) - Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 62)

158

- Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 63) - Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 63)

159

- Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 15) - Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 15)

160

- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 21) - Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 21)

172

- Rekabet Kurulunun 01-55/546-129 Sayılı Kararı

174

- Rekabet Kurulunun 01-56/563-134 Sayılı Kararı

176

- Rekabet Kurulunun 01-10/106-41 Sayılı Kararı

178

- Rekabet Kurulunun 01-36/399-167 Sayılı Kararı

181

- Rekabet Kurulunun 01-41/471-197 Sayılı Kararı

188

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 20. Hukuk Dairelerine Ait 7 Adet Karar

191

İlanlar

a - Yargı İlanları

197

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

203

c- Çeşitli İlanlar

442

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474