İnteraktif CD

18 Mart 2003 - 25052           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

- 760 İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi İle İlgili İddiaların Araştırılması Amacıyla Kurulan (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

- 761 Tuz Gölündeki Kirlenmenin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/5) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5325 "Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı'na Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihai Senedi"nin ve "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı'na Katılımı Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

3

Milletlerarası Sözleşme

- 2003/5329 "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi", "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol" ve "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

29

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

137

Yönetmelikler

- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Personelinin Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

138

- Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

140

- Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

142

- Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

143

- Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik - Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

143

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 99-35/334-205 Sayılı Kararı

156

- Rekabet Kurulunun 99-51/553-346 Sayılı Kararı

162

- Rekabet Kurulunun 01-29/293-86 Sayılı Kararı

166

- Rekabet Kurulunun 02-26/279-115 Sayılı Kararı

171

- Düzce İli Sınırları İçerisinde, Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Karar (No: 2003/1)

172

YARGI BÖLÜMÜ

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 12 Adet Karar

173

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

201

b - Çeşitli İlanlar

366

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378