İnteraktif CD

16 Mart 2003 - 25050           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5314 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

Yönetmelikler

- Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

15

- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 ve 36 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

19

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91