İnteraktif CD

15 Mart 2003 - 25049           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4823 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

4824 Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5319 Merkezi Burdur'da Bulunan "İnsuyu Turistik Tesisler Birliği"nin Adının, "İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

3

- 2003/5328 Merkezi Denizli İli, Acıpayam İlçesinde bulunan "Acıpayam Sağ Sahil Sulama Birliği"nin Adının, "Acıpayam Sulama Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

4

- 2003/5332 Savunma Sanayi Müsteşarlığınca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

5

- 2003/5336 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar - 2003/5336 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

11

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Nezahat GÜNDOĞAN (TURAN)'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/35)

12

- Hükümlü Canali TÜRKMEN'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/36)

12

Atama Kararları

- Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

13

Yönetmelikler

- Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 36 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

19

Tebliğler

- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi

20

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20) - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20)

22

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90