İnteraktif CD

14 Mart 2003 - 25048           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4822 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 4822 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5311 4795 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

21

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5310 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

35

- 2003/5318 Merkezi Kastamonu'da Olmak Üzere "Orta Karadeniz Kalkınma Birliği" Adıyla Bir Mahalli İdare Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

38

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Hüseyin POLAT'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/34)

38

Yönetmelikler

- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

39

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

39

- Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın ve İzni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

40

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büroları Tescili ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

41

- Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

49

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/20)

51

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/21 Sayılı Tebliğ

53

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/22)

55

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/23 Sayılı Tebliğ

56

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/24 Sayılı Tebliğ

68

- Rekabet Kurulunun 02-13/124-51 Sayılı Kararı

69

- Rekabet Kurulunun 02-15/165-69 Sayılı Kararı

76

- Rekabet Kurulunun 02-39/437-187 Sayılı Kararı

80

- Rekabet Kurulunun 02-45/531-220 Sayılı Kararı

82

İlanlar

a - Yargı İlanları

85

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

131

c- Çeşitli İlanlar

377

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378