İnteraktif CD

13 Mart 2003 - 25047           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5302 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5323 T. Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar - 2003/5323 T. Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

10

- 2003/5334 İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2003/5334 İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

12

Yönetmelikler

- 2003/5297 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sualtı Tarih ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

25

- Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

27

Tebliğler

- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı - Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

28

- İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

28

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

29

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90