İnteraktif CD

11 Mart 2003 - 25045           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılması Hakkında Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5291 İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Hazine'ye Ait Bazı Taşınmaz Malların 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Ayhan KOÇ'un Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/32)

4

- Hükümlü Kenan CAMEKAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/33)

4

Atama Kararları

- Cumhurbaşkanlığı, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

5

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

8

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-02 Sayılı Kararı

10

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-03 Sayılı Kararı

11

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-04 Sayılı Kararı

13

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-05 Sayılı Kararı

14

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/32 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/25 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1997/32 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/25 Sayılı Kararı

17

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90