İnteraktif CD

08 Mart 2003 - 25042           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4814 Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 4814 Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5268 Hazineye Ait Bazı Taşınmaz Malların 29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar 9 2003/5299 2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2003/5268 Hazineye Ait Bazı Taşınmaz Malların 29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar 9 2003/5299 2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

11

- 2003/5303 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 13 2003/5306 16 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar - 2003/5303 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 13 2003/5306 16 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

14

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan ile Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararları

15

Yönetmelikler

- Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 32 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

- Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

18

Tebliğler

- TS 4953 Nar Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2003/11)

19

- TS 541 Kuru İncir Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2003/12)

19

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90