İnteraktif CD

07 Mart 2003 - 25041           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Prof.Dr. Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Turizm Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür, Orman ve Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair 2 Adet Karar

12

Yönetmelikler

- Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16

- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16

- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

17

- Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

20

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 02-38/422-179 Sayılı Kararı

33

- Rekabet Kurulunun 02-39/433-183 Sayılı Kararı

38

- Rekabet Kurulunun 02-41/465-195 Sayılı Kararı

45

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90