İnteraktif CD

25 Şubat 2003 - 25031           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4810 Adli Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

TBMM Kararı

- 756 Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

14

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Maliye, Bayındırlık ve İskan ile Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

15

Yönetmelikler

- Atıcılık ve Avcılık Hakem Yönetmeliğinin 26 ve 28 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

Genelge

- Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelge (Sıra No: 2003/1)

20

Tebliğler

- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında SGM-2001/10 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2003/1)

40

- Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

40

- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2003 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/1)

42

Sirküler

- Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 35/1 Numaralı Su Ürünleri Sirkülerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler

43

İlanlar

a - Yargı İlanları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90