İnteraktif CD

21 Şubat 2003 - 25027           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/5162 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Arasında İmzalanan ve 2002 - 2005 Yıllarını Kapsayan "3. Ülke Programı" Çerçevesinde "Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Entegrasyonu İçin Ulusal Strateji Eylem Planının Güncelleştirilmesi" Konulu Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/5216 EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma'nın Eki Belgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 2/2000, 3/2000 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar 29 2003/5224 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında İmzalanan Mutabakat Zabıtlarının Onaylanması Hakkında Karar

37

Atama Kararları

- Milli Savunma ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

82

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

83

Yönetmelik

- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

84

Tebliğler

- 8/1/2001 tarihli ve 2001/1913 sayılı Kararname ile "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesi Kararlaştırılan Bazı Kişilerin Mezkur Kararname Kapsamından Çıkarılması Hakkında Tebliğ

84

- Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/1)

85

- Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/19)

121

- Rekabet Kurulunun 00-24/251-136 Sayılı Kararı

157

- Rekabet Kurulunun 00-25/259-141 Sayılı Kararı

170

- Rekabet Kurulunun 00-47/496-271 Sayılı Kararı

180

- Rekabet Kurulunun 01-06/53-16 Sayılı Kararı

185

- Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/10)

191

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

193

b - Çeşitli İlanlar

280

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282