İnteraktif CD

20 Şubat 2003 - 25026           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5217 Uluslararsı Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Ankara Temsilciliği'nin "Uluslararası Federasyon'un Türkiye ve Güney Kafkasya Bölgesel Temsilciliği"ne Dönüştürülmesi Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

3

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/4)

6

DÜZELTME (Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

6

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

7

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90