İnteraktif CD

15 Şubat 2003 - 25021           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı Yaşar YAKIŞ'ın Gürcistan'a Yapacağı Seyahate İlişkin Vekalet Tezkeresinin İptaline Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul YALÇINBAYIR'a, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5244 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

4

Yönetmelikler

- Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)

16

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yönetmeliğinin 5 inci ve 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

46

Tebliğler

- Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

49

- Kamu İhale Tebliği (No: 2003/4)

50

İlanlar

a - Yargı İlanları

59

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

68

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90