İnteraktif CD

10 Şubat 2003 - 25020 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4805 Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

- 4806 Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 4806 Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5

- 4807 Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

7

- 4808 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Uluslararası Sekretaryası İçin Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

8

- 4809 Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

8

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5190 Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

9

- 2003/5226 Mülteci ve Göçmen Giderlerini Karşılamak Amacıyla Yapılacak Harcamalara İlişkin Esaslar Hakkında Karar

11

- 2003/5227 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/5227 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

15

- 2003/5228 28/12/2001 Tarihli ve 4731 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinde Yer Alan Terkin Oranlarının Uygulanması Hakkında Karar - 2003/5228 28/12/2001 Tarihli ve 4731 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinde Yer Alan Terkin Oranlarının Uygulanması Hakkında Karar

19

- 2003/5229 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2003/5229 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

21

Atama Kararları

- Başbakanlık, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

22

İlanlar

- Yargı İlanları

29