İnteraktif CD

08 Şubat 2003 - 25018           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5156 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının (EK-1) Sayılı Listede Yer Alan Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Birimleri ile (EK-2) Sayılı Listede Belirtilen İl Tarım Müdürlüklerine Bağlı Taşra Birimlerinin Kaldırılması ve (EK-3) Sayılı Listede Yer Alan Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Birimlerinin Birleştirilmeleri Suretiyle Değiştirilmeleri Hakkında Karar

2

Atama Kararı

- 2003/5246 Yenilenme Sebebiyle Boşalan Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

5

Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Tebliğler

- Kooperatifler Kanunu Uygulama Tebliği (No: 2003/1)

6

- Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından Ödenecek Tarla Muayene, Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2003/2)

6

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 25)

8

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

12

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90