İnteraktif CD

07 Şubat 2003 - 25017           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

- 758 Tuz Gölündeki Kirlenmenin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

2

- 759 Türkiye'deki Askeri Üs ve Tesisler ile Limanlarda Gerekli Yenileştirme, Geliştirme, İnşaat ve Tevsi Çalışmaları ile Alt Yapı Faaliyetlerinde Bulunmak Amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ne Mensup Teknik ve Askeri Personelin 3 Ay Süreyle Türkiye'de Bulunmasına İzin Verilmesine İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Nergiz İZCİ'nin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/22)

3

- Hükümlü Ökkeş KARAOĞLU'nun Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/23)

3

- Hükümlü Cenker ASLAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/24)

4

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Orman Bakanlığı ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

4

Yönetmelikler

- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12

- Galatasaray Üniversitesi Öğretim ve Sınav Genel Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

15

- Akdeniz Üniversitesi Yandal Program Yönetmeliği

15

- Akdeniz Üniversitesi İkinci Anadal Eğitim Yönetmeliği

17

Tebliğler

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 221)

19

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/1)

22

- Amasya İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar

23

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı

- Yargıtay Başkanlar Kurulunun 2003/1 Sayılı Kararı

25

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- 9 Mart 2003 Pazar Günü Siirt İl Seçim Çevresinde Yapılacak Olan XXII. Dönem Milletvekili Yenileme Seçimi Geçici Aday Listesi

27

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90