İnteraktif CD

04 Şubat 2003 - 25014           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4793 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 4793 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

- 4800 Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4801 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4802 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal Fonun Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zabıtlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

3

- 4803 Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 4804 Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4

TBMM Kararı

- 757 İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile İlgili İddiaların Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

4

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

- Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

6

Atama Kararları

- Milli Savunma, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

7

Düzeltme

- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine İki Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik ile İlgili

12

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/20 Sayılı Kararı

13

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/22 Sayılı Kararı

19

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/21 Sayılı Kararı

23

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/23 Sayılı Kararı

26

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/19 Sayılı Kararı

30

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/424 (722 Sayılı TBMM Kararı ile İlgili), K: 2001/354 Sayılı Kararı

34

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/16 Sayılı Kararı

49

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/17 Sayılı Kararı

52

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90