İnteraktif CD

30 Ocak 2003 - 25009           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5167 Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Güreş Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

- Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

20

- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine İki Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

22

Kamu İhale Kurulu Kararı

- Kamu İhale Kurulunun 2003/DK.D-8 Sayılı Kararı

23

Tebliğler

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3) - Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3)

25

- 3 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

33

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 79) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 79)

36

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

42

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90