İnteraktif CD

29 Ocak 2003 - 25008           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Antlaşma

- 2003/5155 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol B'nin Değiştirilmesine İlişkin 1/2002 Sayılı Ortak Komite Kararı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/5125 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/5125 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

266

Yönetmelikler

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım, Satım ve İhale İşleri ile Muhasebe İşleri ve Ayniyat İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

267

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

267

- Haliç Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

269

Tebliğler

- Trabzon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 9)

279

- Trabzon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 11)

282

İlanlar

a - Yargı İlanları

283

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

291

c- Çeşitli İlanlar

343

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

346