İnteraktif CD

26 Ocak 2003 - 25005           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4790 Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışisleri Bakanlığına, Sanayi Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

4

Yönetmelikler

- Tarım İşletmelerinin Yeterli Tarımsal Varlığa Sahip Olup Olmadığının Tespitine Dair Yönetmelik

13

- Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

18

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/77)

19

- Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/9)

26

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar

27

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

58

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59