İnteraktif CD

24 Ocak 2003 - 25003           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5147 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/5147 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Masörü Eğitim Yönetmeliğinin 14 üncü Madesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edimneleri, Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmaları ve Tasarrufları Altında Bulunan Taşınmaz Malların Bu Vakıflar Adına Tescil Edilmesi Hakkında Yönetmelik

11

- İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

Tebliğler

- Yüksek Planlama Kurulunun 2003 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Kararı (No: 2003/2)

19

- Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

40

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Sirt İl Seçim Çevresinde Yapılacak Olan XXII. Dönem Milletvekili Yenileme Seçimine İlişkin Geçici Aday Listesi

85

İlanlar

a - Yargı İlanları

87

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

88

c- Çeşitli İlanlar

121

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

122