İnteraktif CD

23 Ocak 2003 - 25002           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4791 Gelibolu Yarımadası Tarihi Mili Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Kürşat TÜZMEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/5115 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar - 2002/5115 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar

5

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Kenan KORKANKORKMAZ'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/14)

6

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

6

Yönetmelikler

- Beyzbol ve Softbol Müsabaka Yönetmeliği

10

- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/36, K: 2003/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/36, K: 2003/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

19

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

69

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89