İnteraktif CD

22 Ocak 2003 - 25001           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/5127 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Bosna ve Hersek Devlet Veterinerlik Ofisi Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/5131 Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Ulaştırma Karma Komisyonu Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

11

- 2003/5135 Türkiye - Gürcistan Ulaştırma ve Haberleşme Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

24

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/5106 2991 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve 17 Kişiye Ait Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

35

Yönetmelikler

- Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)

112

- Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)

119

- Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

174

- Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

175

- Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

176

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliğinin Geçici 2 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

177

- Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın ve İzni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

178

- Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği

180

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 01-46/473-118 Sayılı Kararı

306

- Rekabet Kurulunun 02-39/431-181 Sayılı Kararı

313

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

317

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 49 Sayılı Kararı

319

İlanlar

a - Yargı İlanları

321

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

339

c- Çeşitli İlanlar

369

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

377