İnteraktif CD

21 Ocak 2003 - 25000           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı Yaşar YAKIŞ'ın Belçika'ya Yapacağı Seyahate İlişkin Vekalet Tezkeresinin İptaline Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/5109 Hasan Hüseyin ERKAN'ın, Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2

- 2002/5112 18/4/2001 Tarihli ve 2001/2312 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

3

Yönetmelikler

- Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 84 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

Kamu İhale Kurulu Kararı

- Kamu İhale Kurulunun 2003/DK.D-5 Sayılı Kararı

10

Tebliğler

- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 59) - Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 59)

13

- Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 60) - Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 60)

39

- Kamu İhale Tebliği (No: 2003/1)

57

- Denizli İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (No: 2003/1)

59

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90