İnteraktif CD

19 Ocak 2003 - 24998           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Yedi Tepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Tebliğ

- Kütahya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/6)

6

İlanlar

a - Yargı İlanları

11

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

c- Çeşitli İlanlar

26

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27