İnteraktif CD

18 Ocak 2003 - 24997           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4787 Aile Mahkemelerinin Kurulş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun

2

- 4788 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7

- 4789 Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

8

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/5108 Sıvılaştırılmış Pertol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

9

- 2002/5114 Bazı Kurumlarda Görevli Personele Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına Ödenecek Ücretin Tespiti Hakkında Karar

10

- 2002/5116 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

11

- 2003/5130 255 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması ve 2 Kişiyle İlgili Hükmün İptali Hakkında Karar

15

- 2003/5133 "Turunçlu Grup Köyleri İçmesuyu Birliği"nin Adının "Adana İli, Yüreğir İlçesi, Eğeci Uşağı Grup Köyleri İçmesuyu Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

19

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Sevgi TAĞAÇ'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/11)

20

- Hükümlü Barbaros Hayrettin YILMAZ'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/12)

20

- Hükümlü Çetin DÖNMEZ'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/13)

21

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Dışişleri, Maliye, Sağlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

21

Büyükelçilik Ünvanı Verilmesi Hakkında Karar

- Başbakanlık Başmüşaviri Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU'na Büyükelçilik Ünvanı Verilmesi Hakkında Karar

24

Yönetmelikler

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne İlk Defa Alınacak Sözleşmeli Personele Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25

- Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26

Tebliğler

- Üretimlerini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2) - Üretimlerini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2)

27

- Kamu İhale Tebliği (No: 2003/2)

28

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

c- Çeşitli İlanlar

55

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

58